ИСТОРИЈАТ

ИСТОРИЈАТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

      Далеке, 1948. године, новоформирана нижа Музичка школа почела је да ради. Првих десет година рада школа је имала бројне проблеме око школске зграде, набавке инструмената, финансирања, али захваљујући ентузијазму, љубави према музици и педагошком раду њеног првог директора и његових колега наставника, школа је постизала најбоље успехе. Она је стално богатила музичку културу града и читавог тадашњег среза, а њени бивши ђаци су настављали музичко образовање.

Дана 31.05.1979. године дошло је до промене назива фирме услед усаглашавања са ЗУР-ом и школа добија назив Основна Музичка школа „Стеван Христић“ са седиштем у Крушевцу. Решење окружног привредног суда у Краљеву носи број Фи 1839/78 о упису у судски регистар.

Октобра 1992. године школа је пресељена у Чупићеву улицу број 25. зграду бившег Педагошког завода. Јануара месеца 1993. године посредством Скупштине општине, Школа је упутила министарству просвете Републике Србије предлог са елаборатом за оснивање средње музичке школе.

На основу Одлуке о изменама и допунама мрежа средњих школа у Републици Србији 18.05.1994. године („Службени гласник РС“, бр. 31/94) школа добија назив Музичка школа „Стеван Христић“ у Крушевцу, а поред основног музичког образовања школа прераста у средњу музичку школу, за образовање у области музичке уметности, образовних профила – музички сарадник и музички извођач. Уписана у судски регистар код окружног привредног суда у Краљеву решењем тог суда број Фи 1374/95 од 01.06.1995. године, регистрациони лист број 1-376-00.

Ради добијања решења о оснивању средње музичке школе достављен је елаборат о испуњености услова за рад исте Министарству просвете и спорта Републике Србије након чега је школа добила Решење број 022-05-00081/2007-03 од 14.02.2008. године о верификацији средње школе. Уписана је у судски регистар Трговинског суда у Краљеву Фи 20/08 од 11.04.2008. године.

Након спроведеног поступка за верификацију основне Музичке школе, Министарство просвете доноси решење о верификацији школе за обављање делатности основног музичког образовања и васпитања у седишту и издвојеном одељењу у Александровцу, као и у Великом Шиљеговцу и Варварину број 022-05-45/2011-07 од 06.05.2012. године и  решење о верификацији издвојеног одељења у Брусу број 022-05-45/2011-07 од 19.04.2012. године.

Након спроведеног поступка за верификацију (решење МПНТ бр. 022-05-00081/2007-03 од 21.04.2015. године)  новог образовног профила , музичка продукција и дизајн звука, Музичка школа ће од школске 2015/2016. школовати ученике и на образовном профилу : дизајнер звука.

 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

 

     Основна музичка школа у седишту образује ученике на одсеку за класичну музику: инструменти клавир, хармоника, виолина, виолончело, гитара, флаута, кларинет, труба и соло певање.

Основна музичка школа образује ученике и ван седишта, организовањем издвојених одељења и то:

– у Александровцу, на одсеку класичне музике – инструменти клавир и хармоника у шестогодишњем трајању,

– у Брусу, на одсеку класичне музике – инструменти клавир и хармоника у шестогодишњем трајању, као и на одсеку за српско традиционално свирање и певање – свирање – дувачки народни инструменти (фрула), у четворогодишњем трајању и певање у двогодишњем трајању,

– у Варварину, на одсеку класичне музике – инструменти клавир и хармоника у шестогодишњем трајању и соло певање у двогодишњем трајању

– у Великом Шиљеговцу, на одсеку класичне музике – инструменти клавир и хармоника у шестогодишњем трајању

 

У основну музичку школу ученици се уписују по завршеном другом, четвртом и шестом разреду основне школе, зависно од трајања музичког образовања и школу похађају паралелно са основном.

У зависности од дужине трајања музичког образовања и одсека у основној музичкој школи остварују се наставни планови и програми („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2010 ) :

  • Двогодишње образовање остварује се програмом за ученике соло певања.
  • Четворогодишње образовање остварује се за ученике дувачког одсека: кларинет и трубаи фрула.
  • Шестогодишње образовање остварује се програмом за ученике клавира, хармонике, виолине, виолончела, гитаре и флауте.

 

Настава у oснoвнoj музичкoj шкoли извoди сe индивидуалнo (настава инструмeнта и сoлo пeвања) и групнo ( настава сoлфeђа, тeoриje музикe, хoра и oркeстра).

 

     У оквиру средње музичке школе ученици се образују за подручје рада  култура, уметност и јавно информисање на три образовна профила : музички сарадник , музички извођач и дизајнер звука у четворогодишњем трајању, а према прописаним наставним плановима и програмима за наведено подручје рада и образовни профил.

Ученици школе су постизали велике и значајне резултате, освајали велики број награда и признања на домаћим и међународним такмичењима, Многи бивши ученици школе су сада и њени наставници.

Школа је такође свих ових година развијала музичке, естетске и уметничке вредности у локалној заједници.

Музичка школа је и чланица Заједнице музичких школа Србије.